محاسبه افت ولتاژ الکتروموتور در حالت های راه اندازی مختلف

سلام برای محاسبه افت ولتاژ در حالت های راه اندازی مختلف مثل ستاره مثلث یا استفاده از سافت از چه فرمولی باید استفاده کنیم