تفاوت excessive starting time و 51LR و 14

توی توضیحاتی که در مورد 51LR , 14فرمودید کامل متوجه شدم ولی جایگاه حفاظت excessive starting time کجاست؟

ممنون