کالیبره نمودن لول ترانسمیتر

ممنون میشم حالات مختلف در سرویس قرار دادن و کالیبره کردن لول ترانسمیترهای (اختلاف فشاری) در حالات wet legوdry leg و همچنین مناسبترین سیال که برای Fill up کردن wet leg (اگر مخزن متانول، برج دی متان که دوفازیست،…) هست رو توضیح بدید

درود بر شما به طور كامل در بسته اينستارت در قسمت سطح توضيح داده شده