چرا نمیتوان display همراه ترنسمیتر برای TT همانند PT داشت

چرا برای TT همانند PT ، نمیتوان display همراه ترنسمیتر قرار داد که بتوان عدد را مشاهده کرد و مجبور نباشیم از local indicator. استفاده کنیم ?

1 پسندیده

در فیلم توضیح دادیم که این نوع ترنسمیترها در بازار هست نظیر yta110 شرکت یوکوگاوا بنابراین میشه مثل pt استفاده کرد

1 پسندیده