پمپ موازی با هد متفاوت

سلام ، من سوالی در مورد پمپهای موازی دارم.
سه عدد پمپ موازی از گرمایش از کف سه طبقه ساختمان وارد کلکتر برگشت شده و یکی از پمپها که مربوط به طبقه ۴ می‌باشد هد بیشتری دارد . در صورت روشن بودن این پمپ گردش آب در طبقه یک انجام نمیشود ، چاره کار چه می‌باشد. پمپ با هد کمتر جوابگوی طبقه ۴ نیست.

پمپ های موازی نه لزوما ولی به دلیل بر هم‌نهی منحنی ها باید دارای مشخصات هیدرولیکی مشترک باشن. پیشنهاد میکنم پمپ بزرگ تر دائم در مدار باشه و پمپ های کوچکتر به عنوان کمک برای دبی دهی به پمپ بزرگتر کمک بدهند.

1 پسندیده