وضعیت سیال در فشار بیشتر از f s 1.3

وقتی فشار بیشتر از 1.3 F.S میشه، تجهیز آسیب میبینه و c type میترکه و سیال از خود c type بیرون میریزه و از قسمت پشت گیج (blow out protection) بیرون خواهد ریخت

سیال داخل لوله c شکل هستش و Blow out protection روی بدنه نصبه، وقتی که فشار بیشتر از F S 1.3 برسه سیال از کجای لوله c شکل میاد بیرون