نصب ترنسمیتر اختلاف فشار در مخازن برای سنجش سطح

IMG_20220215_130042

سلام
در چه ارتفاعی از مخازن می بایست اتصالات ترنسمیتر انجام گردد؟
سنسوری که معمولا در ترنسمیتر استفاده میگردد چیست؟(دیافراگم،خازن،پیزو)

پاسخ سوال کاملا در بسته داده شده است. ترنسمیتر تا جایی که ممکن هست باید به سطح زمین نزدیک و در محل دسترسی بهره بردار باشد. انواع سنسورها در بسته (در قسمت فشار) توضیح داده شده است. مجددا مشاهده کنین