مفهوم plug در شیر درین چیه؟

با پیچ بستن

منظور از plug در شیر درین چیه؟
همون پلم کردنه؟