محاسبه متراژ کابل و سطح مقطع کابل مصرف شده

راه حلی برای بدست آوردن متراژ کابل و سطح مقطع کابل مصرف شده برای برآورد هزینه کالای مصرف شده، وجود دارد؟ یا حتماً باید متر به دست گرفته و مقطع و طول کابل را به دست آورد؟

@Ali2020#3549 از جدول لیست کابلها که در فصل پروژه این بسته تهیه شده می توانید لیست متره کابلها را استخراج نمایید.