قطع و وصل کلید هوایی

باسلام
برای تابلوهایی که در ورودی آن از کلید هوایی ACB استفاده شده برای قطع و وصل ACB تحت جریان نامی تابلو اگر کلید اصلی قطع شود مشکلی ایجاد می شود؟
یا ترجیح بر این است ابتدا بار تابلو کم شود و کلید در جریان های کمتری قطع ووصل گردد؟
قطع و وصل مکرر تحت جریان بار اثر نامطلوب روی کلید می گذارد؟

سلام
نه چه مشکلی
این کلید نه تنها جریان نامی را به راحتی قطع می‌کند بلکه قادر است جریان‌های اتصال کوتاه تا حد قدرت قطع خود را نیز بدون مشکل قطع کند.