قطع نول شبکه در سیستم TN

@Meysamseify#1100 دقیقا
با قطع هادی pen تبدیل می شویم به سیستم TT

اگر سیم نول در قبل از ورود به داخل ساختمان قطع شود و ما در نقطه تحویل برق به داخل ساختمان الکترود زمین احداث کرده باشیم با توجه به توضیحات آیا در این حالت سیستم به TT تبدیل خواهد شد؟