شر ریلیف با شیر ۲/۲ برقی

شما گفتید در یک فشار ثابت در شیرهای ریلیف پیلوتی مقدار جریان بیشتری به سمت سیستم میره نسبت به شیر ریلیف معمولی ولی توی اموزش تمام نقشه ها مسیر جریان عبوری از mainstageوارد تانک میشد ؟؟وایا امکان داره خروجی main stage بشه ورودی سیستم ما؟؟؟

با سلام
همانطور که در فیلم ها نیز خدمتتان گفته شده است جریان خروجی از شیرهای رلیف پیلوتی با توجه به قرارگیری موازی آنها در سیستم های هیدرلیکی به سمت تانک تخلیه می گردد.

سلام بس این جمله که در سیستمهایی که شیر ریلیف پبدوتی دارن جریان بیشتری به سمت مدار میره چجوری معنی میشه؟

سلام
همانطور که در فیلم ها خدمت همه دوستان بیان شد تقسیم جریان بین بخش Main stage و pilot stage میباشد و جریان بیشتری از بخش Main Stage عبور می کند.
باتشکر