سایز ترموول برای یک گیج دما از نوع thread

برای گیج دمای اتصال thread به سایز 1/2 اگر ترمول هم از نوع tread باشد سایز process connection ترمول رو باید چند اینچ بگیریم؟ 1 یا 1/2؟

یک اینچ
که البته در بخش دمای بسته اینستارت بصورت کامل توضیح داده شده است.