داغ کردن بیش از حد ترانس های ولتاژ مایکروویو

ترانس های ولتاژ مایکروویو خیلی داغ میکنه و فیوز میسوزه علت چی می تونه باشه . خازن تست شده مشکلی نداشت

درود لامپ اشعه اتصالی داره و باعث جریان کشی ترانس میشه مگنترون رو تعویض کنید درست میشه