توضیح ولوهای سکوئنس

لطفا راجع به ولوهای سکوئنس توضیحی بدین

اين تيپ ولو ها شبيه به ولوهاي relief عمل مي كنند با اين تفاوت كه در سيكوئنس ها وقتي به فشار ست پوينت ميرسه، مسير فلو توسط اين ولو به سمت يك عملگر يا يك موتور ميره كه فانكشن ديگري رو در پروسه انجام بده