تفاوت بین case و body داخل دیتا شیت چیست؟

تفاوت بین case و body داخل دیتا شیت چیست؟
با تشکر از آموزش عالی آقای مهندس لطفی

تفاوتی ندارد