اگه سیال solid باشه برای گاز و بخار با دمای بالا چی مناسبه؟

ما برای گاز و بخار با دمای بالا syphone و مایعات capillary tube استفاده می کنیم،
ولی اگه سیال solid باشه چی مناسبه؟

دیافراگم سیل