اندازه گیری فشار با ایزوله ولوهای پایپینگی 3/4 یا 1/2 اینچ؟

سلام
در بسته ابزار دقیق میفرمایید که به منظور اندازه گیری فشار (PTیا PG) از ایزوله ولوهای پایپینگی "3/4 استفاده میشه وبعد با استفاده از تبدیل، آن را به "1/2 تبدیل میکنیم. چرا مستقیما از ایزوله ولوهای "1/2 استفاده نمیشه؟ این در حال است که هنگام اندازه گیری فلو اشاره میکیند که ولوهای ایزوله (به صورت falnge tapsیا pipe taps) مستقیما "1/2 است دلیل این تفاوت چیست؟

پاسخ داده شد