انتخاب pg رنج برای فشار عملیاتی بین 0.3 تا 0.65-

مطابق با صحبت های مهندس لطفی در فیلم مربوط به مبحث فشار
برای رنج های فشار نزدیک به خلاء، بهتره از bellows و یا دیافراگمی استفاده کنید
که البته استفاده از دیافراگمی ارجحیت داره(به خاطر تعمیرات و نگه داری)

دوستان رنج فشار عملیاتی که دارم بین
0.3 تا 0.65-
هستش، برای انتخاب pg باید نوع دیافراگم انتخاب کنم یا بوردن، و اینکه رنج تجهیز چی میشه؟

1 پسندیده