اطلاعات سنسور نوع rtd

تجهيز ترنسميتر ابتدا بايد سيگنال رو به اتاق ارسال كند و سپس از اتاق كنترل خروجي براي صفحه نمايش ارسال گردد. اين مورد در بسته اينستارت در قسمت ترنسميتر دما بررسي شده لطفا فيلم رو مشاهده كنين

در یه TIT، که سنسور اون از نوع RTDسه سیمه میباشد، و Display اون از نوع حرارتی است، ما وقتیکه مقاوت سنسور رو اندازه میگیرم مقدار درست رو به ما می‌دهد ولی با نصب display بر روی آن تقریبا مقدار دوبرابر برای ما نمایش داده ولی مقداری که به اتاق کنترل ارسال می‌کند مقدار صحیح میباشد؟ لطفا راهنمایی کنید