استفاده از solder paste و چسب قلع در مونتاژ دستی

برای مونتاژ دستی زیاد پیشنهاد نمی کنم. بعضا کارتون سخت تر هم میشه.

در مونتاژ دستی می توان از چسب و solder paste استفاده کرد؟ و چقدر کار مونتاژ رو راحت میکنه اگه بشه این کارو کرد