اتصال حمام و دوش به RCCB

حمام و دوش که به RCCB وصل نمیشود
مدار آنها متصل میشود
بله پیشنهاد شما فکر خوبیه

سلام. منظور از اینکه حمام و دوش ها را باید به RCCB وصل کنیم چیه؟ نمی شه کلیه مدارات روشنایی شامل حمام به یک RCCB و کلیه مدارات پریز را به RCCB دیگه وصل کنیم؟ قاعدتا بعد از این RCCB باید کلید مینیاتوری برای هر مدار هم قرار بدهیم؟