آیا این قسمت ها دچار LOF شده است؟

سلام و عرض احترام.
آفرین به دقت نظر شما. درحقیقت برای آن موضع کوچک، بله. اما کلیت محدوده ابتدایی ریشه جوش، همان‌گونه که ملاحظه میفرمایید، نشان از ناپیوستگی عدم نفوذ ریشه اتصال دارد.

2021-05-08/1620444359-156202-untitled2.png
با سلام
با توجه به این که قسمتی از لبه ی پایینی محل اشاره شده نشانه هایی از ذوب دارد، نمیتوان اظهار کرد که این قسمت دچار LOF شده است؟