Flush mont منظور از

در ترانسمیترها 3051Lدر قسمت extention lengh منظور از
Flush mount چیست
16966861127446505208236176042358

نمونه ای از این تجهیز به پیوست آمده است
Untitled