DPTهای سوراخ دار در سمتLow

سلام
بعض DPTها سمتLow جوش شده و یک سوراخ کوچیک دارند تا با اتمسفر در ارتباط باشند
۱- آیا بهتر نیست که این سمت Low ،جوش نشود تا اپراتور بتواند هم به عنوانDPTاستفاده کند یابرای کارررد دیگر اگر نیازیگبود یک طرفش را vent میکند. چرا سازنده یک طرف را جوش میکند میکند؟

در این خصوص نظر خاصی ندارم