یافتن قطعه مشابه بعدا از دیتاشیت گرفتن

بعدا از دیتا شیت گرفتن چگونه قطعه مشابه را پیدا کنیم؟

ُسلام برای این کار میتونید از سایت های زیر استفاده کنین.
https://eu.mouser.com
https://www.digikey.com