کنترل پنل آدرس پذیر و آنالوگ

سلام

استاد ، در ساختمانی چندین لوپ آدرس پذیر(دیجیتال) دارم ولی دوتا هم سیگنال آنالوگ دارم. آیا فایر کنترل پنلی داریم که بتواند هم سیگنال انالوگ را داشته باشد هم آدری پذیر؟

سلام
بله کنترل پنل آدرس‌پذیری هست که بتوان ورودی را آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر تعریف کرد.