کالیبره نمودن Remote Seal

سیال داخل کپیلاری ها کاملا پک هستند و هر دو‌سمت به یک میزان به دیافراگم ترنسمیتر فشار می اورند. دیافراگم سیل ها را روی یک سطح صاف قرار می دهیم و بعد روی حالت زیرو به کمک دستگاه هارت قرار می گیرید کم یا زیاد رو با زیرو تریم ( زیرو شیفت ) اصلاح کنین

وقتی DPT از نوع ریموت سیل وDiaphragm است ، چطور تجهیز رو زیرو کنیم و محاسبات رو انجام میدیم؟؟
با دانسیته داخل کپیلاری تیوب باید انجام بشه دیگه؟؟