پکیج های دارای سیستم کنترلی

سلام
پکیج های مانند کمپرسورها که خود سیستم کنترلی دارند. اگر سیستم ESD یاDCSبخواهد این پکیج را خاموش کندباید سیگنالش مستقیم به MCC برود یا سیگنال باید به سیستم کنترلی پکیج برود و سیستم کنترلی پکیج دستور قطع را بهMCC بدهد؟

سیگنال از سیستم کنترل مرکزی برای سیستم کنترل کمپرسور ارسال می گردد