ولتمترهاي تابلويي ديجيتالي dc

ایا ولتمترهای DC تابلویی دیجیتالی هستند که بدون تغذیه سون سگمنت ها مستقیم بشه جهت ولتاژ 0 الی 35 ولت مورد استفاده قرارداد؟
امپرمتر دیجیتالی بدون تغذیه سون سگمنت چی؟

سوال ابزاردقیق نیست