وضعیت سلونیید در BDVها

سلام
برخی ها می گوید که سلونیید یک BDVباید همیشه بی برق باشد و موقع شات دون برق دارد شود. آیا این موضوع صحت دارد؟

با توجه به اینکه در حالت شات دان نباید خروجی ها برق دار باشند این مورد صحیح نیست