وجود MCP در اول لوپها

سلام
اینکه میگویند اگر MCP در اول لوپ باشد وجود Reset کاربردی ندارد آیا این چیزی منطقی است؟!!

سلام
این موضوع در خصوص زون سیستم اعلام حریق متعارف بیان شده است، که در دوره توضیح داده ام که چنین الزامی وجود ندارد.