هیت دکتور در بیرون building

آیا هیت دتکتور ها در بیرون ساختمان نصب میشوند یا فقط داخل هستند.

در چه شرایطی IP65میگیرند؟

در داخل محفظه ها یا انکلوژرها تعبیه می شود و باید IP65 را دارا باشند. همین طور در محل هایی که احتمال آتش وجود دارد ولی محیط باز نیست. مثلا بالای محفظه احتراق توربین هایی که دارای انکلوژر نیستند.