هوای مورد نیاز برای cleaningو purgingتجهیزاات ابزار دقیق

سلام
برای air consumption اگر بخواهیم میزانی از هوا را برا تمیزی و پرج تجهیزات ابزار دقیق در نظر بگیریم. برای چه تجهیزاتی نیاز است و به چه مقدار؟ لطفا اگر استاندار راجع به این مطلب نظری دارد بخش مربوط به استاندارد را ذکر کنید

درود میزان مشخصی در نظر گرفته نمی شود چون این هوا به صورت continuous نیست و intermittent هست در نتیجه نیازی به در نظر گیری میزان مشخصی نیست.