نمادها در نقشه PID

سلام

در نقشه PIDمنظور از TE آیا ترمول است یا یا المنت اندازه گیری؟

المنت اندازه گیری