نصب تاسیسات مکانیکی در ارتفاع

با سلام
در صفحه 33 مبحث 14 آمده است: اگر دستگاه در فاصله کمتر از 3 متر از لبه بام و یا روی سطح دیگری که بیش از 750 میلیمتر از ازمین اطراف ارتفاع داشته باشد …
در این جمله کلمه یا بکار برده شده است. لذا هر یک از شرایط بصورت مجزا ، مستلزم نصب نرده می باشد. در صورتیکه در تست زیر جوری پاسخ داده شده است که هر دو شرط برای نصب نرده باید رعایت شود.
1670058237303

با سلام
در خصوص این سوال هر دو شرایط فاصله از لبه بام و ارتفاع از لبه پرتگاه برای وجه غربی موجود است. اگر حتی یکی از شرایط فوق اتفاق میفتاد نیز بایستی نرده گذاری انجام میشد. که کاملاً منطبق با متن کتاب می باشد. همچنین دفتر مقررات ملی نیز همین گزینه را به عنوان گزینه صحیح اعلام کرده است.