نشت بندی به روش Expeller seal

Expellerیا پروانه خارجی در پمپ های اسلاری مورد استفاده قرار میگیره تا به پکینگ کمک کنه تا به تعبیر من از زمین خودش دفاع کنه و با ایجاد یه فشار مثبت مانع از نشت سیال بشه. استانداردی براش وجو نداره ولی میتونید به هندبوک METSOمراجعه بفرمایید

Expellerیا پروانه خارجی در پمپ های اسلاری مورد استفاده قرار میگیره تا به پکینگ کمک کنه تا به تعبیر من از زمین خودش دفاع کنه و با ایجاد یه فشار مثبت مانع از نشت سیال بشه. استانداردی براش وجو نداره ولی میتونید به هندبوک METSOمراجعه بفرمایید

Expellerیا پروانه خارجی در پمپ های اسلاری مورد استفاده قرار میگیره تا به پکینگ کمک کنه تا به تعبیر من از زمین خودش دفاع کنه و با ایجاد یه فشار مثبت مانع از نشت سیال بشه. استانداردی براش وجو نداره ولی میتونید به هندبوک METSOمراجعه بفرمایید

Expellerیا پروانه خارجی در پمپ های اسلاری مورد استفاده قرار میگیره تا به پکینگ کمک کنه تا به تعبیر من از زمین خودش دفاع کنه و با ایجاد یه فشار مثبت مانع از نشت سیال بشه. استانداردی براش وجو نداره ولی میتونید به هندبوک METSOمراجعه بفرمایید

سلام جناب مهندس
نشت بندی به روش Expeller seal به چه صورت است؟
چه استانداری در این زمینه موجود است؟
ممنون