نرمالیزه شدن گاز در دیتاشیت

دما و فشار نرمال هرگازی میتونه متفاوت باشه یه نقطه مرجع طبق استاندارد iso دمای ۱۵.۵ و فشار یک اتمسفر است. ممکنه برای یک گاز مشخص مثلا شهری این میزان فشار ۶ و دمای ۴۵ باشه. در هر صورت نقطه ای است که در اون چگالی گاز به عنوان مبنا در نظر گرفته میشه و طبق اون محاسبات نرمالیزه شدن صورت می گیره

نرمالیزه شدن گاز یعنی دمای 15.5 درجه سانتیگراد و فشار 1 اتمسفر که در دیتاشیت فرمودین؟ یعنی با این مقدار مقایسه بشه؟