نحوه ی قرار گیری ترموول

ترموول رو روی خط یا مخزن چطور قرار بدیم عمود بر خط باشه یا اریب و علتش چیه؟

درود در بسته قسمت دما کامل توضیح داده شده و علت نصب عمود و با زاویه هم گفته شده است لطفا با دقت مشاهده فرمایید. (سطح مقطع تماس بیشتر در نصب به صورت اریب با زاویه 45)