نحوه محاسبه میزان رنگ مورد نیاز برای یک پروژه رنگ آمیزی

درود.نحوه محاسبه مقدار رنگ مصرفی در یک پروژه رنگ آمیزی(لایه اول/زینک ریچ‌اپوکسی با درصد جامد sv=60%) برای یک خط لوله به سطح ۶۰ متر مربع به چه صورت میباشد؟

با سلام-برای محاسبه پارامترهای مهمی همچون میزان جز جامد رنگ (VS) ، پرتی رنگ ، ضخامت فیلم خشک و میزان سطح موثرند که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل است :
10سطحضخامت فیلم خشک تقسیم بر (100 -درصد تخمینی پرتی رنگ)*جز جامد رنگ (VS)

1 پسندیده