مقدار Conv_Factor در محاسباتLEG.

مقدار Conv_Factor در محاسبات BASE PLATEدر LEGچقدر است و مرجعی برای خواندن این دیتا وجود دارد.
D1

با سلام

ضریب تبدیل هست و همان گرانش 9.81 هست. به واحدهای ممان و نیرو توجه شود.

با تشکر- صادقیان