مفهوم ضریب Cv selected

سلام

اگر برای یک سیال پروسسی یک ولو انتخاب کنیم که مثلا دارای 50 =Cv selected معنای آن چیست؟آیا این معنا را میدهد که در هر دقیقه میتواند حداکثر 50گالن آب را عبوردهد یا در هر دقیقه حداکثر ۵۰ گالن از آن سیال پروسسی را میتواند عبور دهد؟

مهندس جان لطفا قسمت کنترل ولو رو با دقت بیشتر مشاهده کنین تمام این موارد بررسی شده است.
حداکثر 50 گالن عبور می کند