مفهوم دقیق بازنگری، تصدیق و صحه گذاری در سیستم مدیریت کیفیت

درود در سیستم مدیریت کیفیت تعریف دقیق بازنگری و تصدیق و صحه گذاری چیست لطفا با مثال و در ارتباطات برون و درون سازمانی منظور چیست آیا ارتباط با تامین کنندگان بیرونی شامل میشود و درون سازمانی یعنی بین واحدها

اصطلاح‌ تصدیق‌ شده‌ به منظور مشخص كردن وضعیت مربوط  به كار می رود.
تأیید، می تواند شامل فعالیت هایی باشد از قبیل‌ موارد زیر

– انجام محاسبات به روش های دیگر
– مقایسه مشخصات یك طراحی جدید با مشخصات طراحی های مشابه كه درستی آن ها به اثبات‌ رسیده است
– انجام آزمون ها و اثبات از طریق نشان دادن‌
– بازنگری مدارك پیش از صدور

اصطلاح صحه گذاری شده‌ به منظور مشخص كردن وضعیت مربوطه‌ (پس از صحه گذاری) به كار می رود
شرایط استفاده می تواند واقعی یا شبیه سازی شده باشد

تفاوت قابل ملاحظه ای بین verification و validation وجود ندارد اما یکسان هم نیستند به مثال زیر دقت بفرمایید
تصدیق: آیا سیستم را درست، طراحی و ایجاد کرده ایم؟
صحه گذاری: آیا سیستم درستی را طراحی کرده و ساخته ایم؟

بازنگری مفهومی است برای بهبود مستمر سازمان و حداقل سالی یک بار اجرا می شود و خروجی های زیر را به همراه دارد:
1- راهكارهايي براي بهبود عملكرد فعاليت ها و فرايندها
2- روش هايي براي بهبود اثربخشی سيستم مديريت یکپارچه
3- راهكارهايي براي بهبود كيفيت ارائه محصول
4- تصمیمات مرتبط با تغییرات خط مشی و اهداف در صورت نیاز
5- برآوردنياز و چگونگي تامين منابع برای تامين نيازهاي اجرای سيستم مديريت یکپارچه

ارتباط برون سازمانی شامل تعامل سازمان با سهامداران، کارفرمایان، رقبا، پیمانکاران، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان ، ارگان های نظارتی و تمامی ذینفعان است اما ارتباط درون سازمانی به ارتباط بین ماتریس سازمان و واحدها محدود می شود که سه نوع ارتباط عمودی، ارتباط افقی و ارتباط مورب از اهم انواع ارتباطات درون سازمانی هستند