مفهوم اینسولیتینگ جوینت (Insulating joint)

@Payaam2000#4919
سلام بر شما
اگر فقط سوال شما این است که جنس دو سمت اتصال عایقی می تواند متفاوت باشد یا خیر؟ پاسخ بله است و اساسا اتصال عایقی برای جداسازی الکتریکی دو سازه یا دو مقطع از خط لوله که یک سمت تحت حفاظت کاتدی قرار دارد و سمت دیگر خارج از حوزه حفاظت کاتدی می باشد، نصب و اجرا می شود و بنا بر این جنس دو سمت اتصال عایقی از دیدگاه حفاظتی می تواند متفاوت باشد؛ مشروط بر این که برای انجام این کار ملاحظات مکانیکی نظیر قطر لوله، فشار، نوع سیال و… را در نظر بگیرید و از الزامات استانداردی مربوطه تَبَعیت کنید.

سلام بر استاد گرامی.
آیا اینسولیتینگ جوینت دو متریاله که از یک طرف به لوله استلس استیل متصل بشه و از طرف دیگر به خط کربن استیل جوش بشه داریم