مشخصات سیستم زمین با ارایش IT

سلام استاد وفت بخیر
در یک کارگاه که آرایش سیستم زمین آی تی می باشد و فاقد رله آی ام دی است آیا بر اساس جریان اتصال کوتاه دوم سایز هادی حفاطتی را مشخص میکنیم ؟
در صورت امکان لطفا مثالی از تعیین سایز هادی اتصال زمین و هادی حفاطتی در سیستم آرایش آی تی ارسال نمایید ، با تشکر

سلام قربان

در سیستم IT در بدترین شرایط ممکن است جریان اتصال کوتاه دو فاز بهم از هادی PE عبور بکند. سایز هادی PE میتواند متناسب با هادیهای فاز یا با محاسبات تعیین شود.

در صورتی که نیاز به انجام محاسبات باشد پس از تعیین یا محاسبه مقدار جریان اتصال کوتاه، زمان رفع خطا توسط وسایل حفاظتی اضافه جریان مشخص شده و مطابق فرمول I2t=K2S2 مقدار سطح مقطع محاسبه میشود.
جداول مربوط به تعیین ضریب k در استاندارد IEC 60364-5-54 ارائه شده است.

1 پسندیده