محاسبه مقاومت کابل

سلام
زمانی که افت ولتاژ از منبع تغذیه تا سلونید را حساب میکنیم آیا هم برای سیم مثبت و هم برای سیم منفی باید اهم بر کیلومتر در نظر گرفت یا صرفا برای یکی از سیم ها؟

میزان اهم بر کیلومتر برای کل کابل هست و نه وایر