محاسبه افت ولتاژ از سیستم کنترل تا ترانسمیتر

آیا برای اینکه بدانیم ولتاژ رسیده از سیستم کنترل به ترانسمیتر چقدر است آیا اینگونه صحیح است که مقاومت کابل را در جریان 20میلی آمپر ضرب کنیم وسپس عدد حاصله را از ۲۴ ولت کم کنیم تا ولتاژ رسیده به ترانسمیتر به دست آید؟
اگر روش دیگری است لطفا بفرمایید؟

بله صحیح است