محاسبه‌ی بتا برای رستیرکشن مولتی استیج

من بتای نهایی رستیرکشن رو دارم، باید تعداد استیج رو محاسبه کنم.

با درود این موارد توسط سازنده RO مشخص میشه و تعداد استیج رو ما در طراحی ها مشخص نمی کنیم. صرفا هنگام بررسی افت فشار و ضریب هر استج بررسی میشه و در نهایت کل Run باید افت فشار مورد نظر رو فراهم کنه

ممنون از پاسختون. من به‌ خواسته‌ی کارفرما باید محاسبه کنم و به سازنده طبق پروسس دیتا و نتیجه کلکولیشن سفارش داده می‌شه. با استفاده از پرشر دراپ نهایی‌ای که قراره RO بندازه و بازه‌ی تعریف شده‌ی بتا تعداد استیج رو محاسبه کردم. ولی از دقت کار مطمئن نیستم.