محاسبات سایزینگ کابل

سلام استاد ساسانفر
1- به چه دلیل در سایزینگ کابل ضریب تصحیحی برای ارتفاع از سطح دریا لحاظ نمی شود؟
2- در صورتی که مقدار هارمونیک زیر 33 درصد باشد و سایزینگ براساس هادی فاز صورت میگیرد آیا میتوان پس اعمال ضریب تصحیح و به دست آوردن سایز جدید هادی نول را نصف فاز در نظر گرفت ؟
3- شیلد کابلهای قدرت و یا کابلهای جریان ضعیف در دو سمت باید ارت شود یا فقط در یک سمت؟2020-06-17/1592381121-818803-1.png

۱- فشار هوا خیلی تاثیری در خنک کاری کابل ندارد.
۲- بیش از ۱۵ درصد سطح مقطع نول باید معادل فاز باشد
۳- هر کدام مزایا و معایبی دارند