متریال سیت در سافت سیت

سلام
فرض کنید که سیت را سافت و از تفلون در نظر گرفته باشیم. این بدین معناست که سیت فلزی است ولی نواری از تفلون اطراف آن است یا همه ی سیت تفلون است؟

تمام سیت که امکان ندارد تفلون باشد. منظور این است که بدنه سیت استیل است ولی سطح سیت از نوع سافت سیت می باشد.